شنبه, 29 دی 1397

 

 

رها سازی آب شبکه آبیاری کنجانچم

رها سازی آب شبکه آبیاری کنجانچم  

به گزارش روابط عمو می شرکت آب منطقه ای ایلام با توجه به اعلام اداره شهر ستان مهران در خصوص رها سازی آب شبکه آبیاری کنجانچم در مسیل ها و رود خا نه گاوی به منظور تقویت منا بع آب زیر زمینی د شت مهران به مدت محدود از تمامی شهر وندان  سا کن شهرستان مهران و یا مسا فرین عزیز به این شهر مرزی خواهشمند ا ست نسبت به نز دیک شدن  به این رود خا نه ها به منظور  شنا کردن خود د ا ری و در صورت مشاهد ه افراد خاطی به شماره تماس 08433822712 اداره منا بع آب شهرستان مهران مورد را گزارش نمایند  و همچنین تابلو های شنا کردن در محل نصب می باشد

منبع خبر:

دیدگاه کاربران