شنبه, 29 دی 1397

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
وضعیت سطح آب زیرزمینی آبخوان استان شرکت آب منطقه ای استان ایلام حضوری آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار بارندگی ایستگاههای هواشناسی شرکت آب منطقه ای استان ایلام حضوری آمار و اطلاعات پایه منابع آب
گزارشات تمدید ممنوعیت دشت های استان شرکت آب منطقه ای استان ایلام حضوری آمار و اطلاعات پایه منابع آب
تهیه - تدوین - انتشار و ارائه آمار اطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری آمار و اطلاعات پایه منابع آب
تدوین نظام ناجیان آب شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری طرح ملی دانش آموزشی داناب
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح18051450104 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری طرح ملی دانش آموزشی داناب
طراحی نظام ارزشیابی از دانش اموزان18051450102 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری طرح ملی دانش آموزشی داناب
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری طرح ملی دانش آموزشی داناب
راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی18051450100 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری طرح ملی دانش آموزشی داناب
درخواست آزمایش پمپاژ13021447123 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر نامه پروانه بهره برداری (صنعتی،‌کشاورزی و آبزی پروری)13021447122 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها13021447121 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری13021447120 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب13021447119 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تغییر نامه صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی 13021447118 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی و احدهای صنعتی و کشاورزی13021447117 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات13021447116 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری13021447115 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری13021447114 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن13021447113 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
« 1 2 3 » صفحه: