جمعه, 23 آذر 1397

دستور العمل ها
شماره دستور العمل موضوع دانلود
دستور العمل اول توسعه و پیاده سازی مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی دانلود
دستور العمل دوم اطلاع رسانی، آموزش وفرهنگ سازی دانلود
دستور العمل سوم دستورالعمل اجرای توامان آئین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی و قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری دانلود
دستور العمل چهارم تقویت و تشکیل گروه های گشت و بازرسی بخش خصوصی دانلود
دستور العمل پنجم انسداد چاه های غیر مجاز، جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب دانلود
دستور العمل ششم دستورالعمل نصب و بهرهبرداری کنتورهای هوشمند (حجمی و آب و برق) دانلود
دستور العمل هفتم نحوه خرید وانسداد چاه های کم بازده کشاورزی برای تعادل بخشی آبخوان دانلود
دستور العمل هشتم جایگزینی پساب با آب چاه های کشاورزی در دشت های ممنوعه دانلود

 
آخرین به روزرسانی: 1394/12/03