سه‌شنبه, 30 بهمن 1397

تعداد پروانه های حفر و بهره برداری صادره به تفکیک نوع مصرف تا پایان سال 97
  شرب شهری شرب روستایی صنعت کشاورزی
تعداد تخلیه (mcm) تعداد تخلیه (mcm) تعداد تخلیه (mcm) تعداد تخلیه (mcm)
آبرفت پروانه حفر 13 3.05 38 3.9 99 0.65 148 5.9
پروانه بهره برداری 15 4.6 36 6.9 288 6.48 1351 214.49
سازند سخت پروانه حفر 20 6.9 16 2.81 4 1.17 0 0
پروانه بهره برداری 9 3.6 7 1.7 12 2.66 0 0
مجموع   57 18.15 97 15.31 403 10.96 1499 220.39
آخرین به روزرسانی: 1397/10/03