جمعه, 23 آذر 1397

تعداد پروانه های حفر و بهره برداری صادره به تفکیک نوع مصرف تا پایان سال 94

شرب روستایی

شرب شهری

صنعت

کشاورزی

 

تخلیه

تعداد

تخلیه

تعداد

تخلیه

تعداد

تخلیه

تعداد

(MCM)

(MCM)

(MCM)

(MCM)

7.6

28

6.56

28

0.4

134

3.14

147

آبرفت

پروانه حفر

2.26

8

2.37

10

21.16

336

254.6

1383

پروانه بهره‌برداری

10.62

20

7.9

23

0

0

0

0

سازند سخت

پروانه حفر

1.21

3

0.79

3

0

0

0

0

پروانه بهره‌برداری

21.69

59

17.62

64

21.56

470

257.74

1530

مجموع

 
آخرین به روزرسانی: 1395/06/08