دوشنبه, 29 مرداد 1397

آمار نیروی انسانی شرکت خردادماه 1395

ردیف

نوع استخدام

میزان تحصیلات

تعداد کارکنان شاغل

1

رسمی

دیپلم و زیردیپلم

0

فوق دیپلم

0

لیسانس

8

فوق لیسانس و بالاتر

9

2

جاری

دیپلم و زیردیپلم

0

فوق دیپلم

1 (کارگری)

لیسانس

7

فوق لیسانس و بالاتر

15

3

طرحهای عمرانی

دیپلم و زیردیپلم

26

فوق دیپلم

3

لیسانس

25

فوق لیسانس و بالاتر

14

4

قرارداد کار مشخص

دیپلم و زیردیپلم

16

فوق دیپلم

4

لیسانس

9

فوق لیسانس و بالاتر

0

5

سایر قراردادها

دیپلم و زیردیپلم

24

فوق دیپلم

8

لیسانس

8

فوق لیسانس و بالاتر

0

جمع کل

178

 

 

 
آخرین به روزرسانی: 1396/10/19