|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

معاونت حفاظت و بهره برداری

شرح وظایف کلی معاونت حفاظت و بهره ­برداری

 

 الف) خلاصه وظایف:

برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر اجرای فعالیت های حفاظت کمی و کیفی، بهره برداری و نگهداری از منابع و تأسیسات آبی و تهیه و تدوین دستورالعمل های لازم.

ب)  شرح وظایف اصلی:

    برنامه ریزی فعالیت های بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی از منابع آب زیرزمینی و سطحی.

•     نظارت بر تهیه برنامه­های بهره برداری و حفاظت از منابع آب و پیگیری اجرای برنامه ها.

•     هماهنگی و نظارت بر تهیه و تدوین نظام های بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و دستورالعملهای اجرائی.

•     هماهنگی و نظارت بر تهیه ومبادله موافق تنام ههای تعمیرات تأسیسات آبی.

•     هدایت و راهبری امور بهره برداری و نگهداری تأسیسات آبی واگذار شده به بخش خصوصی و انجام نظارت های لازم.

•     هماهنگی و نظارت بر تهیه و تدوین و طراحی و اجرای برنامه های حفاظت و مهندسی رودخانه­ها، سواحل و تعیین بستر و حریم.

•     هماهنگی و نظارت بر تهیه و تدوین سیستم امور مشترکین و وصول آب­بها و حق اشتراک و نظارت و ارزیابی عملکرد آن.

•     نظارت بر اجرای صحیح قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات و آئین نامه­های مرتبط.

•     نظارت بر عملکرد ادارات امور آب شهرستانها در زمینه بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی از منابع و تأسیسات آب.

شرح وظایف کلی دفترحفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل
 

 الف) خلاصه وظایف:

انعکاس برنامه ها، سیاست ها ، قوانین و مقررات ، آئین نامه ها و دستو رالعمل های اجرائی موضوعه در بخش حفاظت، مهندسی رودخانه ها و سواحل (تعیین بستر و حریم، حفاظت و نگهداری بستر و حریم، ساماندهی و کنترل سیلاب و صدور مجوز در بستر و حریم منابع آب سطحی) به ادارات امور آب شهرستانها و نظارت بر حسن اجرای آنها.

ب) شرح وظایف اصلی:

•     ایجاد هماهنگی لازم با معاونت بهره برداری و امور مشترکین و ارتباط با وزارت نیرو به منظور اخذ سیاست های کلان بخش حفاظت منابع آبهای سطحی و مهندسی رودخانه­ها و سواحل.

•     انعکاس سیاست­های کلان وزارت نیرو به ادارات امور آب شهرستانها و ارائه پیشنهادات اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل ها به وزارت نیرو و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه.

•     تهیه دستورالعمل های لازم در ارتباط با موضوعات بخش حفاظت مهندسی رودخانه ها و سواحل جهت اجرا در ادارات امور آب شهرستانها.

•     برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها، قوانین و مقررات، آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب و ارائه راهنمایی و پشتیبانی لازم.

•     برنامه­ریزی انجام فعالیتهای تعیین، اعلام و علامت گذاری بستر و حریم رودخانه ها.

•     تأئید و اعلام نظرات کارشناسی کارشناسان در ارتباط با مسائل حفاظت و مهندسی رودخانه­ها به مراجع ذیربط.

•     برنامه­ریزی و اولویت بندی طرح های مطالعاتی و اجرائی ساماندهی رودخانه ها و مسیل ها و سواحل.

•     هماهنگی در تشکیل جلسات کار گروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه ها و پیگیری مصوبات آن.

•    برنامه­ریزی و ارائه پیشنهاد خط مشی پیشنهادی به منظور هماهنگی با سایر ارگان ها در ارتباط با مسائل بستر و حریم،مهندسی رودخانه­ها و سواحل و کنترل سیلاب.

•     نظارت و ارزیابی بر عملکرد ادارات امور آب شهرستانها در خصوص حفاظت، مهندسی رودخانه ها و سواحل، کنترل سیلاب و پشتیبانی کارشناسی آنان.

•     تهیه گزارش عملکرد و برنامه کار با هماهنگی ادارات امور آب شهرستانها.

•     برنامه­ریزی، هماهنگی و شرکت در کار گروه های تخصصی و کمیته های مرتبط با فعالیت­های واحد.

•     انجام سایر وظایف محوله

شرح وظایف کلی دفتر حفاظت و بهره برداری
 

الف)  خلاصه وظایف:

برنامه ریزی، حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و مدیریت آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی مربوطه . برنامه ریزی، هماهنگی، کنترل و نظارت در تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرائی و نظامهای بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و منابع آب های سطحی و سیستم مکانیزه امور مشترکین و مدیریت آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه.

 ب)  شرح وظایف اصلی:

•      تهیه برنامه های حفاظت کمی و کیفی و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی و نظارت بر حسن اجراء آنها.

•     نظارت بر اجرای برنامه­های حفاظت و بهره­برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی.

•     برنامه ریزی، هماهنگی، تهیه و تدوین نظام بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و منابع آب سطحی.

•    نظارت و کنترل مستمر مدیریت بهره برداری و نگهداری از طرحهای توسعه منابع آب و انجام بازنگریهای لازم.

•     همکاری با حوزه معاونت طرح و توسعه در تهیه شرح خدمات مطالعات اجتماعی و نظام های بهره برداری طرح های منابع آب.

•     نظارت بر راهبری و هدایت فعالیت تشکل های آب بران در مراحل بهره برداری از شبکه­ها.

•     بررسی و نظارت بر مدل های بهره برداری به منظور افزایش سطح بهره وری و همکاری با مراجع ذیربط در ارائه سیاستها، ضوابط، استانداردها و مدل های مطلوب.

•     برنامه ریزی شناسایی و آمار برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی.

•     نظارت و اطمینان از استقرار سیستم امور مشترکین.

•     برنامه ریزی برای تعیین مصارف از منابع سالانه.

•     تهیه بخشنامه­ها و آئین نامه­های اجرایی و ابلاغ به ادارات امور آب شهرستانها در رابطه با وظایف مرتبط.

•     نظارت بر صلاحیت و فعالیت شرکت­های حفاری.

•     رسیدگی به شکایات رسیده از عملکرد ادارات امور آب شهرستانها.

•     تهیه برنامه عملیاتی حفاظت کمی و نظارت بر اجرای آن.

•     نظارت بر اجرای آئین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی.

•     هماهنگی و شرکت در جلسات و کمیته ها و گروه های کاری مرتبط و پیگیری مصوبات.

•     تهیه گزارشات ماهانه و مدیریتی.

•     انجام سایر وظایف محوله.

شرح وظایف کلی امور مشترکین و درآمد


الف) خلاصه وظایف:

واگذاری اشتراک های آب، تهیه و تنظیم قراردادهای منعقده با کلیه مشترکین، تهیه و ارائه فرآیند انجام کار برای پذیرش مشترکین و تعیین میزان حق اشتراک ها.

 ب)  شرح وظایف اصلی:

•     بررسی و اقدام لازم جهت عملیاتی کردن و به روز رسانی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی برای دشت های مختلف و نظارت بر واگذاری اشتراک های آب و صدور پروانه ها در چارچوب آئین­نامه­های مربوطه.

•      بررسی و تعیین میزان حق اشتراکها با همکاری واحدهای ذیربط و رعایت موارد قانونی جهت تصویب در هیئت مدیره شرکت.

•     تهیه و ارائه فرآیند انجام کار برای پذیرش مشترکین بمنظور تسریع در زمان پاسخگویی و کاهش مراجعات متقاضیان و مشترکین و رسیدگی به شکایات آنان.

•     نظارت بر تهیه و تنظیم قراردادهای منعقده با کلیه مشترکین(کشاورزی، صنعت، شرب و سایر مصارف) و نحوه چگونگی اجرای آنها با توجه به موارد قانونی.

•     همکاری با واحدهای ذیربط در جهت ایجاد و هدایت شرکتهای بهره برداری و تشکلهای کشاورزی در شبکه های آبیاری و زهکشی بمنظور برقراری نظام بهره برداری بهینه از منابع آب.

•     ایجاد سیستم بانک اطلاعاتی مکانیزه برای مشترکین مصارف مختلف.

•     همکاری با سایر واحدها در جهت تدوین روشهای مدیریت کم آبی و مقابله با بحران آب.

•     انجام سایر وظایف محوله.

شرح وظایف کلی گروه  بهر هبرداری و نگهداری از تأسسیات آبی و بر قآبی

الف) خلاصه وظایف:

برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی امور نگهداری، بهره برداری، حفاظت و رفتارسنجی سدها و تأسیسات وابسته، مطالعات، تهیه و تدوین دستورالعمل ها، نظام های بهره برداری، تنظیم برنامه های تولید و مصرف آب، تولید نیرو و انجام پیشبینی های لازم به منظور استفاده حداکثر از ظرفیت های موجود با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت و بهبود انجام امور.

ب) شرح وظایف اصلی:

•   برنامه­ریزی، نظارت و هماهنگی امور مربوط به نگهداری و بهره برداری بهینه از سدها و تأسیسات وابسته.

•   برنامه ریزی و نظارت در انجام مطالعات به منظور بازنگری دستورالعمل ها و بهبود روش های بهره برداری و نگهداری جهت دسترسی به حداکثر استفاده از سرمایه گذاری های انجام شده در تأسیسات مربوط به سدها و افزایش راندمان و طول عمر مفید آنها.

•   تهیه و ابلاغ دستورالعمل های لازم به واحدهای مربوطه در زمینه نحوه نظارت بر چگونگی بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی که توسط شرکت های بهره برداری اداره میشوند.

•   هماهنگی و ایجاد ارتباط با واحدهای درون سازمانی و برون شرکتی و شرکت مدیریت منابع آب ایران در زمینه فعالیتهای بهره برداری، نگهداری، رفتارسنجی و تعمیرات سدها و تأسیسات وابسته.

•    پیشنهاد سیاست ها و مدل های بهره برداری و تهیه و تدوین نظام برنامه های بهره برداری از سدهای مخزن ی، تنظیمی، انحرافی و تأسیسات وابسته.

•    انجام برنامه ریزی لازم برای بررسی و تأئید عملکرد پیمانکاران جهت عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه.

•    پیش بینی و تنظیم برنامه­های تولید نیرو با هماهنگی و ارتباط با مدیریت توانیر.

•    برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی لازم در امور رفتا رسنجی، کنترل پایداری، ایمنی، پایش کیفی و زیست محیطی سدها و مخازن مربوطه.

•    پیش بینی و تنظیم برنامه­های تولید و مصرف آب بر اساس نیازهای مستمر و فصلی.

•    ایجاد توازن و هماهنگی بین برنامه تولید و برنامه ورود و خروج آب و تنظیم و اجرای برنامه های آبگیری و تخلیه دریاچه و جلوگیری از اتلاف منابع مذکور.

•    برنامه­ریزی و انجام تعمیرات و نگهداری از تأسیسات برقی و مکانیکی سد با توجه به برنامه های تنظیم شده قبلی.

•    برنامه ریزی و نظارت بر عملیات بهره برداری و نگهداری تأسیسات سد و نیروگاه از قبیل عملیات تخلیه رسوب و لایروبی، پایداری سد طبق اصول، ضوابط و دستورالعمل های فنی و پیگیری حسن اجرای عملیات مذکور.

•    دریافت آمار و اطلاعات مربوط به میزان نزولات جوی، اندازه گیری دبی رودخانه­های منطقه و ... از دفتر آمار و اطلاعات پایه منابع آب.

•    برنامه­ریزی و نظارت سالانه در مورد استفاده از خدمات مؤسسات فنی در زمینه منحنی های تراز کف دریاچه سد و سایر خدمات مربوط به تأسیسات سدها.

•    نظارت بر حسن اجرای حفاظت و حراست از تأسیسات مربوط به سدها.

•    تهیه گزارشات مدیریتی و ارائه برنامه­های پیشرفت یا موانع پیشرفت در زمینه عملیات نگهداری و بهره برداری از سدها و ارائه پیشنهاد بهبود انجام امور به مقام مافوق.

•    انجام هماهنگی لازم در تهیه، مبادله و اجرای موافقت نامه های تعمیر و نگهداری سالانه از منابع جاری و عمومی و ارائه جداول پیشرفت کار.

•    نظارت بر اجرای موافقت نامه­های تعمیر و نگهداری و انجام بررسی و تحلیل های لازم به منظور بهینه­سازی امور بهره برداری و تعمیرات سدها.

•    انجام نظارت و هماهنگی لازم در امور جانبی سدها نظیر بهره برداری از آبزیان مخازن سدها، جنگل کاری حاشیه و فعالیت­های گردشگری، فرهنگی و آموزشی.

•    انجام نظارت و هماهنگی لازم در تهیه، تدوین و اجرای دستورالعمل های ایمنی و حفاظت کار، سیستم های هشداردهنده و آموزش های لازم.

•    انجام سایر وظایف محوله.

شرح وظایف کلی دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب

الف) خلاصه وظایف:

برنامه­ریزی، هماهنگی و نظارت بر تعیین ظرفیت پذیرش آلودگی منابع آب و استقرار و توسعه ایستگاههای کنترل کیفی و رفتار سنجی.

 ب) شرح وظایف اصلی:

•     برنامه­ ریزی و هماهنگی اقدامات لازم جهت تعیین ظرفیت پذیرش آلودگی منابع آب و اقدام جهت حساس سازی سازمانهای ذیربط و همکاری به منظور رفع آلودگی ها و سایر الزامات (RS) و سنجش از دور (GIS) - برنامه­ریزی جهت استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیائی مشابه در زمینه حفاظت کیفی منابع آب.

•     برنامه­ریزی و نظارت بر نحوه استقرار، توسعه و تجهیزات ایستگاههای کنترل خودکار و غیر خودکار و ساماندهی آزمایشگاههای کنترل کیفی.

•    تعریف طرحهای بلند مدت، کوتاه­مدت و میان­مدت مطالعات کیفی منابع آب و اعلام آن به معاونت مطالعات پایه منابع آب و درخواست گزارشات لازم در موعد مقرر و پیش بینی شده.

•     درخواست نیازهای اطلاعات پایه و پارامترهای آلودگی منابع آب مورد نیاز از معاونت مطالعات پایه منابع آب.

•    برنامه­ریزی برای نظارت دوره­های، حسب مورد در خصوص آخرین وضعیت ایستگاههای رفتار سنجی کیفی منابع آب.

•     بررسی و اظهار نظر در خصوص محتوای تخصصی شرح خدمات و گزارشات ارزیابی جهت کلیه طرح های آبی و سایر طر حهای تأثیرگذار بر منابع آب و هماهنگی با بخشهای ذیربط به منظور ملحوظ نمودن جنبه­های حفاظت کیفی و بهره برداری منابع آب.

•     برنامه­ریزی و نظارت در خصوص نحوه تخلیه، بازچرخانی و بهره برداری از پساب کاربریهای مختلف از تصفیه خانه­های فاضلاب شهری، صنعتی و سیستم های دفع رواناب سطحی به منابع آبی پذیرنده از نقطه نظر کیفی.

•    برنامه­ریزی و هماهنگی با ستاد وزارت نیرو در خصوص اجرای برنامه­های مطالعات، پیشگیری و حفاظت کیفی منابع آب.

•     برنامه­ریزی و هماهنگی با واحدهای درون سازمانی در اجرای برنامه­های حفاظت کیفی منابع آب و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها.

•     برنامه­ریزی برای ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی در سطوح سه گانه مسئولین استانی، عامه مردم و همکاران شرکت در زمینه حفاظت کیفی منابع آب با همکاری واحد روابط عمومی و سایر واحدهای شرکت.

•     انجام هماهنگیهای لازم با نهادهای محلی و منطقه ای جهت اجرای برنامه­های حفاظتی و پیشگیرانه.

•     انجام سایر وظایف محوله.

دانلود : شرح وظایف کلی معاونت حفاظت و بهره ­برداری

 تاریخ ثبت : 11 آذر 1393
  آخرین به روزرسانی : 11 آبان 1398
 
 7423
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 6
 • بیشترین بازدید همزمان : 216
 • بازدید امروز : 685
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 2,936,870
 • آخرین به روزرسانی : 31 اردیبهشت 1403 13:42:40
 • شناسه IP شما : 100.26.179.41

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : بلوارجمهوری اسلامی انتهای خیابان شهیده ربابه کمالی شرکت سهامی آب منطقه ی ایلام
 • کدپستی : 6931737986
 • تلفن : 08433332293 - 08433335090
 • فاکس : 08433332294
 • پست الکترونیکی : info[at]ilrw.ir
 • پیامک : 300079482
 • تلفن گویا :