|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

معاونت طرح و توسعه

شرح وظایف کلی معاونت طرح و توسعه

 الف) خلاصه وظایف:

اعمال مدیریت پروژه­های عمرانی از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، هماهنگی و کنترل ، با توجه به اندازه و پیچیدگی طرح های عمرانی در چارچوب سیاست­ها، برنامه­ها، اولویت ها و قوانین و مقررات موضوعه . برنامه ریزی و نظارت بر زمینه های سرمایه گذاری، مشارکت مردمی ، انجام مطالعات اجتماعی و تدوین نظامهای بهره برداری از طرحهای عمرانی، مستندسازی طرح های عمرانی، بررسی­های زیست محیطی، تغذیه مصنوعی، ساماندهی سواحل و مهندسی رودخانه، انجام فعالیت­های علمی و تحقیقاتی در راستای اجرای مفاد نظامنامه تحقیقات در شرکتهای آب منطقه ای، انتخاب مشاوران و پیمانکاران و نظارت بر حسن اجرای مفاد قراردادها بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط مورد عمل.

ب) شرح وظایف اصلی:

•      بکارگیری و هدایت کلیه عوامل درون سازمانی و برون سا زمانی در مطالعه و اجرای طرح های توسعه منابع آب به منظور دسترسی به اهداف و برنامه ها در چارچوب سیاستها و اولویت­های تعیین شده.

•      برنامه­ریزی و نظارت بر کلیه مراحل مطالعه و اجرای طرح های توسعه منابع آب با هماهنگی واحدهای ذیربط.

•      نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرا نی و قراردادهای در دست اجرا و کنترل پیشرفت عملیات با توجه به برنامه های از پیش تعیین شده.

•      برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر تعیین مشخصات و سیمای طرحها و ارزیابی زمینه های جلب مشارکت تشکلهای مردمی در سرمایه­گذاری­ها.

•      نظارت بر مطالعات و بررسی های زیست محیطی ، مطالعات اجتماعی و تدوین نظامهای بهره برداری و مستند سازی طر حهای عمرانی در کلیه مراحل مطا لعه و اجرای طرح.

•      ارائه خدمات مشورتی و پشتیبانی­های تخصصی به مجریان طرحها با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در ارتباط با فعالیتهای محوله.

•      اعلام برنامه های مطالعاتی و اجرائی و مشخصات فنی و احجام عملیات مورد نظر طرح­های عمرانی به معاونت برنامه­ریزی شرکت.

•      همکاری با دفتر برنامه ریزی آب در تهیه و تنظیم برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و پیش بینی برنامه های زمانی مطالعات و عملیات اجرائی طرح های عمرانی.

•      بررسی، پیشنهاد واتخاذ روش های مناسب در انتخاب مشاوران و پیمانکاران واجد شرایط، تعیین صلاحیت و انتخاب مجری، تهیه شرح خدمات، بررسی و رسیدگی به صورت وضعیت های موقت و قطعی، امور اعتباری ، تشکیل کمیته های تخصصی ، در مراحل مطالعه و اجرا و مراحل مختلف طرح با رعایت قوانین، مقررات، آئین نامه­ها و بخشنامه های موضوعه.

•      برنامه ریزی و هماهنگی با معاونت بهره برداری در طول دوره تضمین و تحویل موقت و انجام هماهنگی های لازم به منظور بهره برداری بهینه از طر حهای عمرانی.

•      تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی ادواری و سایر گزارشات مدیریت ی از وضعیت طرح های عمرانی و ارائه پیشنهادات ضروری به مقام مافوق.

•      هماهنگی و نظارت در استقرار بانک اطلاعاتی طرح های عمرانی به منظور دسترسی سریع به آمار و اطلا عات و تهیه گزارشات تلفیقی و مدیریتی.

•      انجام تحقیقات لازم در زمینه منابع آب و تأسیسات آبی و برق آبی و به کاربردن دستاوردهای علمی و پژوهشی حاصله و روشهای جدید علمی و فنی در صنعت آب.

•      برنامه­ریزی تحقیقاتی و همکاریهای تخصصی با پژوهشگران و مؤسسات پژوهشی به منظور توسعه علمی، فنی و اقتصادی در امور مربوط به اهداف و وظایف شرکت.

•      انجام مطالعات و اجرای سیستم های دفاع غیر عامل برای طرحهای منابع آب.

•      نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای مهندسی رودخانه، ساماندهی سواحل دریاها و دریاچه­ها و تغذیه مصنوعی.

•      بررسی و پیشنهاد روشهای جدید نظام فنی و اجرایی صنعت آب.

•      انجام مطالعات میراث فرهنگی.

•      تشکیل کمیته فنی شرکت و بررسی طرحهای مطالعاتی با اخذ مجوز از مقامهای مربوطه.

•      کنترل و نظارت بر واحدهای تابعه در تمام مراحل مطالعه و اجرای طرحهای توسعه منابع آب و مهندسی رودخانه و سواحل.

•      بررسی روشهای انجام کار و پیشنهاد روشهای مناسب تر براساس قانون افزایش بهره وری در تمام فعالیتهای ذیربط اعم از نیروی انسانی و نوع اجرای کار پیمانی و مشاوره­ای.

•      انجام سایر وظایف محوله.

شرح وظایف کلی دفتر طرح های توسعه منابع آب
 

الف) خلاصه وظایف:

برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی به منظور تصویب مطالعات مراحل اول و دوم طرح های سد و شبکه و خطوط آبرسانی، نظارت بر انجام کلیه عملیات اجرائی شرکت، ایجاد ارتباط با عوامل داخلی و برون سازمانی به منظور دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده در چارچوب سیاست ها و قوانین و مقررات مربوطه.

ب) شرح وظایف اصلی:

•     برنامه­ریزی و نظارت بر حسن اجرای انجام کلیه عملیات طرح های منابع آب و قراردادهای در دست اجرا .

•     همکاری و انجام پشتیبانی های تخصصی و فنی با مدیران طرح ها در کلیه مراحل مطالعاتی و اجرائی طرح های منابع آب.

•     همکاری و هماهنگی مستمر با واحدهای بهره­برداری در طول دوره تضمین و تحویل موقت طرح های منابع آب.

•     تشکیل کمیته های تخصصی ذیصلاح و همکاری در اعمال نظارت کارفرمایی آنها برای بررسی و اظهار نظر در انجام مراحل مطالعاتی طرح ها.

•     هماهنگی جهت تحویل موقت و قطعی طرح های توسعه منابع آب حوزه طرح و توسعه و تأئید طرحها.

•     برنامه ریزی، هدایت و نظارت مستمر بر فرآیند مطالعات در مراحل شناخت، توجیهی و طراحی تفصیلی در طر ح های توسعه منابع آب و مطالعات اجتماعی و زیست محیطی طرح ها و نیز مطالعات میراث فرهنگی و سیستم های دفاع غیرعامل.

•     همکاری در انجام امور انتخاب مشاوران و پیمانکاران، تهیه شرح خدمات، بررسی و رسیدگی و تصویب صورت وضعیتها، تعیین صلاحیت و انتخاب مجری، کنترل و برآورد هزینه ها و سایر موارد با رعایت قوانین و مقررات.

•     برنامه­ریزی و هماهنگی لازم بر انجام مطالعات و بررسی های >>مهندسی ارزش<< -در خصوص طرح های توسعه منابع آب

•    برنامه­ریزی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات کمیته های تخصصی و ویژه طرح های منابع آب در حوزه طرح و توسعه.

•     همکاری و هماهنگی به منظور ایجاد ارتباط بین عوامل و واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی در مطالعه و اجرای طر حهای توسعه منابع آب.

•     ایجاد ارتباط و هماهنگی با دفتر برنامه ریزی آب در تهیه و تنظیم برنامه های مطالعات و عملیات طرح های منابع آب و انجام امور تنظیم موافقتنامه­ها و امور بودجه.

•     تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی از وضعیت طر حهای منابع آب در دست اجرا و ارائه پیشنهادات اصلاحی.

•     برنامه ریزی و پیگیری مستمر جهت ساده سازی و بهینه نمودن طرح های منابع آب مطالعاتی و اجرائی به منظور کاهش زما نبندی و هزینه ها و با رعایت استانداردها و حفظ اهداف اصلی طرح.

•     همکاری و هماهنگی در ایجاد و بکارگیری بانک اطلاعات و مکانیزه نمودن سیستمهای مربوطه و به روز نگه داشتن آن.

•     همکاری و هماهنگی مستمر با کمیته تحقیقات شرکت و پیگیری اجرای مصوبات آن.

•     کنترل فنی، نظارت و هدایت پروژه های تحقیقاتی شرکت.

•     برنامه­ریزی و هدایت فعالیتهای مربوط به نشر، ترویج، اطلاع رسانی و کاربرد عملی نتایج و دستاوردهای پژوهشی شرکت.

•     تهیه و اجرای طرحهای مهندسی رودخانه­ها، دریاها و تغذیه مصنوعی

•     جلب سرمایه­گذاری مردمی، فاینانس داخلی و بررسی و پیشنهاد استفاده از تسهیلات خارجی.

•     ساماندهی و نظارت بر اعمال نظرات کمیته فنی ذیصلاح در تصویب طرحها و اقدام لازم جهت تصویب مراحل مختلف مطالعاتی طرحها.

•     انجام سایر وظایف محوله.

شرح وظایف کلی دفتر فنی و امور قراردادها

الف) خلاصه وظایف:

انجام برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در انتخاب مشاوران و پیمانکاران طرح های عمرانی، شرکت در جلسات کمیسیون های مناقصه و کمیسیون فنی، تنظیم قرارداد بر اساس ضوابط و مقررات مورد عمل، نظارت بر حسن اجرای قراردادها و رعایت مفاد قراردادها و حقوق شرکت و ایجاد ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی به منظور انجام بهینه و گردش عملیات.

ب) شرح وظایف اصلی:

•     برنامه ریزی و هماهنگی لازم در خصوص انتخاب پیمانکاران و مشاورین طرح های عمرانی بر اساس ضوابط و مقررات مورد عمل.

•      برنامه­ریزی و هماهنگی لازم در خصوص کمیسیون های فنی و شرکت در جلسات مربوطه.

•     نظارت بر تعیین تکلیف قطعی قراردادهای مشاوره­ای و شرکت در جلسات مربوطه.

•     نظارت بر انجام امور قراردادی طرح ها و ایجاد ارتباط و هماهنگی های لازم با مجریان طرح های عمرانی.

•     انجام اقدامات لازم در جهت انتخاب مشاور برای مطالعه و اجرای طرح های عمرانی و تنظیم قراردادها بر اساس ضوابط و بخشنامه­ها و سایر قوانین و مقررات موضوعه.

•     نظارت بر تعیین حق الزحمه مشاوران بر اساس ضوابط و تعرفه های قانونی و تعیین درصد حق الزحمه قطعی طبق ضوابط و برآوردهای مصوب.

•     برنامه ریزی و نظارت بر انتخاب پیمانکار با هماهنگی مدیران طرح ها و واحدهای سازمانی بر اساس قوانین و مقررات و بخشنامه­ها و ضوابط مورد عمل.

•     بررسی ادعاهای پیمانکاران و مشاورین و تهیه پاسخ لازم با هماهنگی مدیران طرح ها با در نظر گرفتن مفاد قراردادها و ضوابط مورد عمل.

•     بررسی و رسیدگی به صورت وضعیت ها و تطبیق و تنظیم مجوزهای پرداخت بر اساس مفاد قراردادها و ضوابط مورد عمل.

•     برنامه­ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور رسیدگی به تأخیرات مجاز و غیر مجاز و صدور هرگونه اخطار به مشاورین و پیمانکاران بر اساس مفاد قراردادها و ضوابط مورد عمل.

•     تسویه حساب نهایی با مشاوران و پیمانکاران طبق مطالعات تصویبی و صورت وضعیت های قطعی با هماهنگی مدیران طرحها و واحدهای مربوطه.

•     نظارت بر ایجاد و استقرار سیستم مکانیزه اطلاعات و گزارش دهی بر اساس آمار و اطلاعات مربوطه.

•     انجام سایر وظایف محوله.

شرح وظایف کلی گروه  تجهیز منابع مالی و مشارکتهای مردمی

الف) خلاصه وظایف:

شناسایی، پیگیری و نظارت بر تهیه سیمای طر حهای مشارکت مردمی، بررسی و ارزیابی زمینه­های مشارکت مردمی و برنامه­ریزی ، هماهنگی، نظارت و پیگیری امورات بانکی، تشکیل پرونده ها، پیگیری تشکیل تعاونی های مردمی، تشویق و ترغیب اشخاص حقیقی و حقوقی جهت مشارکت در سرمایه گذاری­های انجام شده و استفاده از تسهیلات بانکی. نظارت و پیگیری مطالعات اجتماعی جهت ایجاد تمایل سرمایه گذاران در مشارکت برای اجرای طرحها .

 ب)  شرح وظایف اصلی:

•     شناسایی و پیگیری تهیه مشخصات طرح های قابل اجرای مشمول مشارکت مردمی و ارائه به بانک و کمیته مشترک مرکز .

•    همکاری در تهیه سیمای طرح و ارسال به بانک کشاورزی با هماهنگی مجریان طرح و مهندسین مشاور و مسئولین ذیربط و انجام پیگیریهای لازم تا تصویب نهایی طرح.

•    نظارت و اعلام نظر در مورد نحوه بررسی و ارزیابی اولیه زمینه های سرمایه­گذاری و مشارکت مردمی در طر حهای استانی و ملی و انعقاد قرارداد بانکی با ذینفعان.

•    برنامه­ریزی و نظارت بر انجام امور تشکیل و تکمیل پرونده های بانکی طرح ها و تکمیل مدارک مورد نیاز بانک عامل.

•    هماهنگی و پیگیری لازم در تشکیل تشکل های مردمی(تعاونیهای آب بران) همکاری لازم با اداره کل تعاون و سازمان جهادکشاورزی استان در این خصوص.

•    همکاری و هماهنگی با واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی به منظور اجرای سیاست ها و مصوبات در خصوص جلب مشارکت ذینفعان در اجرای طرحها و استفاده از تسهیلات بانکی.

•    استفاده از خدمات مشاورین دربررسیهای اجتماعی جهت ایجاد تمایل برای سرمایه­گذاری و معرفی مناطقی مستعد و نظارت بر روند مطالعات اجتماعی طرح ها.

•    ترغیب و تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی جهت مشارکت در سرمایه گذاری و استفاده از تسهیلات قانونی.

•    نظارت بر پیشرفت عملیات طرحهای سرمایه­گذاری شده و انجام هماهنگیهای لازم و تهیه گزارشات مدیریتی.

•    برنامه ریزی و نظارت بر بازپرداخت اقساط طرحهای به بهره برداری رسیده مشارکت مردمی.

•    انجام سایر وظایف محوله

دانلود :شرح وظایف کلی معاونت طرح و توسعه

 تاریخ ثبت : 11 آذر 1393
  آخرین به روزرسانی : 11 آبان 1398
 
 6660
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 5
 • بیشترین بازدید همزمان : 216
 • بازدید امروز : 515
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 2,979,112
 • آخرین به روزرسانی : 16 خرداد 1403 07:18:17
 • شناسه IP شما : 3.236.143.154

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : بلوارجمهوری اسلامی انتهای خیابان شهیده ربابه کمالی شرکت سهامی آب منطقه ی ایلام
 • کدپستی : 6931737986
 • تلفن : 08433332293 - 08433335090
 • فاکس : 08433332294
 • پست الکترونیکی : info[at]ilrw.ir
 • پیامک : 300079482
 • تلفن گویا :