|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

معاونت برنامه ریزی

شرح وظایف کلی معاونت برنامه ریزی 

    خلاصه وظایف :

برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر انجام فعالیتهای سازماندهی و طراحی ساختار، تدوین تشکیلات تفصیلی، انجام مطالعات و پیاده سازی طرحهای منابع انسانی، طراحی و استقرار سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری، مطالعه، طراحی، استقرار و توسعه سیستمهای اطلاعات مدیریتی برای سطوح مدیریت و انجام پشتیبانی لازم، انجام مطالعات و استقرار نظامهای بهبود بهره­وری، برنامه­ریزی عمومی آب، مدیریت منابع و مصارف، تهیه و تنظیم برنامه مالی ارزیابی های بودجه ای شرکت، بررسیهای اقتصادی به منظور ارتقاء شاخصهای بهر ه وری و تقویت بنیه اقتصادی شرکت، انجام مطالعات و براساس برنامه ها و سیاستهای ابلاغ شده از ستاد، شرکت مدیریت منابع آب ایران برحسب مورد.

  شرح وظایف اصلی:

•    هماهنگی و ارتباط با دفاتر ستاد ، معاونت امور آب و شرکت مدیریت منابع آب ایران و دریافت اطلاعات، برنامه های کلی، قوانین ومقررات، مصوبات و دستورالعملهای موضوعه در زمینه فعالیتهای حوزه برنامه ریزی و بهبود مدیریت.

•    برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در استقرار و توسعه نرم افزارهای کاربردی واحدها و سیستمهای اطلاعات مدیریت به منظور پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت عالی و مدیریت میانی، تهیه و تدوین گزارشات مدیریتی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح درون سازمانی و برون سازمانی.

•    برنامه ریزی، نظارت وهماهنگی در خرید خدمات از بخش غیر دولتی و استفاده از خدمات مشاورین ذیصلاح در طرحهای مطالعاتی و اجرائی در زمینه طرحهای منابع انسانی ،تشکیلات و روشها، مطالعات اقتصادی طرحهای درحال بهره برداری، سیستمهای آمار وانفورماتیک، نرم افزار، سخت افزار، شبکه و پشتیبانی امور مربوطه، سیستم های مدیریت کیفیت و بهبود مدیریت وایفای نقش کارفرمائی در امور فوق.

•      نظارت بر تدوین و به­روز نگه داشتن شرح وظایف و اختیارات، ساختار وتشکیلات تفصیلی و انجام تعدیل و اصلاحات ساختاری بر اساس سیاستها، برنامه­ها و دستورالعمل های موضوعه و اختیارات اساسنامه ای.

•    هماهنگی و نظارت در تدوین واجرای طرحهای منابع انسانی در زمینه نیازسنجی، جذب و استخدام آموزش و بهسازی منابع انسانی، ارزشیابی عملکرد کارکنان درجهت بهبود شاخص­های نیروی انسانی.

•    نظارت بر فعالیتهای تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها و تدوین فرایندهای گردش عملیات به منظور حذف فعالیتهای موازی و زائد ، ساده­سازی و بهبود بهره­وری در انجام فعالیتها .

•      برنامه ریزی دراستقرار و پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت به منظور بهبود بهره­وری درانجام فعالیتهای طرح و جاری.

•      نظارت و پیگیری بر مبادله موافقتنامه­های عمرانی و تخصیص بودجه و انجام هماهنگی­های لازم

•    برنامه ریزی وهماهنگی و نظارت در طراحی واستقرار سیستمهای سخت افزاری ونرم افزاری، استقرار و توسعه شبکه اطلاع رسانی شرکت به منظور انجام اطلاع رسانی برون سازمانی و درون سازمانی و انجام پشتیبانی زمینه های فوق.

•    نظارت بر تدوین برنامه های عملیاتی حوزه مربوطه در بخش های برنامه ریزی ، تشکیلات و منابع انسانی و بهبود مدیریت وتدوین اهداف وسیاستهای قابل دسترسی در بخشهای فوق .

•    برنامه ریزی وهماهنگی ونظارت در تعیین میزان تقاضا و تخصیص آب در بخشهای صنعت، شرب وکشاورزی با توجه به محدودیتها و منابع موجود .

•      برنامه ریزی وهماهنگی در تهیه وتنظیم، تخصیص و ارزیابی بودجه شرکت و تهیه و تنظیم گزارشات بودجه ای.

•    برنامه ریزی و نظارت در تکمیل و بهنگام نمودن قیمت تمام شده، تعرفه ها و ارزش های اقتصادی و شاخص های ارزیابی در بخش آب .

•      برنامه ریزی و نظارت برتعیین قیمت تمام شده آب در طرحهای عمرانی و انجام تحلیل ها و برآوردهای اقتصادی لازم با هماهنگی حوزه های مربوطه به منظور استفاده بهینه از سرمایه گذاری های انجام شده و تهیه گزارشات لازم.

•    برنامه ریزی ونظارت بر برنامه عملیاتی واحدهای سازمانی و ارزیابی برنامه­ها در فعالیتهای طرح و جاری و ارزیابی پیشرفت برنامه ها با هماهنگی حوزه های سازمانی .

•    برنامه ریزی و نظارت بر انجام مطالعات و بررسیهای منابع آب و خاک با استفاد ه از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور به منظور پشتیبانی سطوح مختلف برنامه ریزی و مدیریت منابع آب و ایجاد و استقرار پایگاه داده ای جامع منابع آب در محیط .GIS

•      انجام سایر وظایف محوله.

شرح وظایف دفتر برنامه ریزی آب و بودجه
 

    خلاصه وظایف:

برنامه ریزی، هماهنگی و نظا رت بر انجام فعالیتهای منتهی به مدیریت منابع و مصارف و تخصیص بهینه آب، تهیه و تنظیم برنامه مالی و بودجه ای شرکت، ارزیابی و کنترل بودجه، بررسی پیشرفت برنامه های جاری و پروژه های عمرانی و تعیین اولویت های موجود در سرمایه گذاری،مبادله موافقتنامه­های عمرانی و جاری بررسیهای اقتصادی طرحهای در دست اجرا و بهره برداری شده به منظور ارتقاء شاخصهای بهره وری و تقویت بنیه اقتصادی شرکت، استقرار سیستم اطلاعات جغرافیایی براساس برنامه ها و سیاستهای ابلاغ شده از ستاد وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران بر حسب مورد.

   شرح وظایف اصلی:

•    هماهنگی و ایجاد ارتباط با دفاتر ذیربط ستاد وزارت نیرو ، معاونت امور آب و آبفا و شرکت مدیریت منابع آب ایران و دریافت اطلاعات، برنامه­های کلی، قوانین ومقررات، مصوبات و دستورالعملهای موضوعه در زمینه فعالیتهای دفتر برنامه ریزی آب .

•    برنامه ریزی و نظارت در استقرار سیستم اطلاعاتی مورد نیاز برای ارزیابی منابع و مصارف آب در حوزه ها و محدوده های مطالعاتی،تخصیص بودجه و اعتبارات و سایر فعالیتهای دفتر.

•   برنامه ریزی و انجام مطالعات و برآوردهای منابع و مصارف به منظور شناخت کمبودها و محدودیتها و ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم.

•    بررسی و نظارت بر تعیین میزان عرضه و تقاضای آب ، جمع آوری ، پردازش و استخراج اطلاعات لازم به منظور تصمیم­گیری ­های سطوح مدیریت میانی و مدیریت عالی شرکت .

•    بررسیهای لازم در خصوص مدیریت تقاضا و جمع آوری و پردازش داده های مربوط به پتانسیل های موجود به منظور برنامه ریزی و پاسخگوئی به نیاز بخشهای مختلف شرب ، صنعت و کشاورزی.

•    برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه عملیاتی، سرمایه ای و جاری شرکت و انجام ارزیابی عملکرد برنامه مالی شرکت در فعالیتهای طرح و جاری.

•    نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و انجام اقدامات لازم تا اخذ مصوبه مجمع عمومی درخصوص تصویب بودجه پیشنهادی و بودجه اصلاحی و اعلام نتایج به واحدها.

•    تهیه و تدوین برنامه های مصوب عملیاتی با همکاری مدیران سطوح میانی و ارشد شرکت تحت کمیته برنامه ریزی آب و ابلا غ مصوبات به واحدهای ذیربط و انجام پیگیریهای لازم.

•    برنامه ریزی و نظارت بر تامین منابع مالی و اعمال مدیریت موثر در تخصیص بودجه و ارائه رهنمودهای لازم در روند تخصیص به طرحها و برنامه های جاری.

•    برنامه ریزی و نظارت بر اعمال سیاستها و برنامه های بخش آب همگام با برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و براساس برنامه ها و سیاستهای ابلاغ شده از ستاد وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران برحسب مورد.

•    برنامه ریزی و نظارت بر مطالعات اقتصادی طرحها ی منابع آب و بازده اقتصادی طرحها و برنامه های مصوب به منظور افزایش بهره وری و بهبود وضعیت اقتصادی شرکت و تعیین اولویتهای سرمایه­گذاری.

•    برنامه­ریزی، هماهنگی ونظارت در تکمیل و بهنگام نمودن قیمت تمام شده آب، تعرفه ها و ارزش اقتصادی آب و شاخصهای اقتصادی کلیه طرحهای مطالعاتی و سنجش و ارزیابی آنها در یک سیستم یکپارچه و نظامدار اولویت بندی شده.

•   برنامه ریزی و هماهنگی انجام فعالیتهای مطالعاتی در پروژه های تامین آب ، نیازهای مختلف کشاورزی و صنعتی و شهری در قالب اولویتهای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی.

•    برنامه ریزی و هماهنگی لازم در انجام مطالعات و بررسیهای منابع آب و خاک با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور به منظور پشتیبانی سطوح مختلف برنامه ریزی و مدیریت منابع آب.

•    شرکت در جلسات کمیته برنامه ریزی شرکت و اظهار نظر در مورد برنامه های مطروحه و همکاری با واحدهای شرکت و راهنمائی آنها در تنظیم برنامه های مورد نظر.

•      شرکت در کمیته ها و گروههای کاری موقت و دائم و ارائه گزارشات مرتبط و مورد نیاز در زمینه فعالیتهای واحد.

•    بررسی عملکرد برنامه ها و طرحهای اجرا شده و مقایسه اهداف کمی و کیفی پیش بینی شده، ارزشیابی عملیات فعالیتهای عمرانی و جاری و تهیه کارنامه فعالیتهای شرکت.

•      برنامه ریزی و نظارت در تهیه و تدوین فرایندهای گردش عملیات و روشهای اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آن

•      بررسی و شناسایی روشهای تأمین و تجهیز منابع مالی.

•      انجام سایروظایف محوله.

 

شرح وظایف دفتر بهبود مدیریت و منابع انسانی
 

    خلاصه وظایف:

برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر انجام فعالیتهای منتهی به سازماندهی و طراحی ساختار و تشکیلات شرکت ، تهیه و تدوین نظامنامه ها و مجموعه های شرح وظایف و اختیارات و تشکیلات کلان و تفصیلی ، اجرای طرحهای آموزش و بهسازی منابع انسانی ، ارتقاء شاخصهای نیروی انسانی، ارزشیابی عملکرد کارکنان، نظارت بر جذب و استخدام نیروی انسانی بر اساس آئین­نامه­ها و دستورالعمهای مربوطه .

  شرح وظایف اصلی :

•     هماهنگی وایجاد ارتباط با دفاتر ذیربط ستاد وز ارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران و دریافت اطلاعات ، برنامه های کلی ، قوانین و مقررات ، مصوبات و دستورالعملهای موضوعه درزمینه فعالیتهای دفتر .

•     برنامه ریزی و نظارت در تهیه وتدوین د ستورالعملها و روشهای اجرائی درچا رچوب قوانین و مقررات وآئین­نامه­های موضوعه و سیاستهای شرکت در زمینه منابع انسانی جهت ارائه ، طرح و تصویب هیئت مدیره و نظارت بر حسن اجرای مصوبات .

•    همکاری با ستاد در زمینه تهیه و تدوین نظامنامه ها و دستورالعملها و اصلاح و بازنگری مبانی مربوطه در زمینه طرحهای منابع انسانی.

•    برنامه ریزی و نظارت در خرید خدمات از بخش غیر دولتی و استفاده از خدمات مشاورین ذیصلاح در طرحهای منابع انسانی، تشکیلات، آموزش و بهسازی، تجزیه و تحلیل وطراحی مشاغل و ایفای نقش کارفرمائی در امور فوق .

•   برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و تدوین نیازهای آموزشی، تهیه و تدوین تقویمهای آموزشی، ا رزیابی دوره های آموزشی به منظور تحقق اثر بخشی برنامه­ها و دستیابی به استانداردهای مورد نظر .

•   برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی کارکنان در مراکز آموزشی .

•   برنامه­ریزی در زمینه تعیین ظرفیت های پذیرش کارآموزان دانشجو در محدوده فعالیتهای شرکت و هماهنگی با شرکت مدیریت منابع آب ایران.

•   برنامه ریزی جهت برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی برای پرسنل در شرکت .

•   برنامه ریزی ونظارت و هماهنگی لازم با حوزه های سازمانی درتعدیل و اصلاحات ساختاری براساس سیاستها ،

•   برنامه ها و دستورالعملهای موضوعه و اختیارات اساسنامه­ای و تهیه گزارشات تشکیلاتی.

•   برنامه­ریزی و نظارت و هماهنگی لازم با حوزه های سازمانی در تدوین و به روز نگهداشتن ساختار و تشکیلات تفصیلی.

•   برنامه­ریزی و نظارت درتهیه وتدوین و به روز نگهداشتن شرح وظایف و اختیارات کارکنان .

•   انتخاب الگوی مناسب خود ارزیابی و اجرای آن در شرکت .

•   هدایت و راهبری فعالیت های تحقیقاتی به منظور دستیابی به بهره­وری فعالیتها و اصلاح روشهای مورد عمل.

•   هماهنگی و مدیریت تهیه و تدوین نظامات مرتبط با بهره وری و ترویج و اشاعه فرهنگ مدیریت مشارکتی.

•   جمع آوری، تهیه و تدوین فرایندهای گردش عملیات در وضعیت موجود و شناخت و تجزیه و تحلیل فعالیت ها و روش ها به منظور حذف رو شها و مراحل زاید و دوباره کار یها؛ با همکاری واحدها و گروه های ذیربط .

•   نظارت بر انجام تحقیقات و مطالعات در زمینه بهبود شرایط فیزیکی و محیطی نیروی انسانی و نظارت بر تهیه و تدوین دستورالعملها و آئین­نامه­های بهبود شرایط محیط کاری؛ که توسط واحد های ذیربط انجام می شود .

•   بررسی لازم در زمینه تجزیه و تحلیل و اصلاح فرم ها با همکاری واحد های پیشنهاد دهنده و نظارت بر مطالعات و تحقیقات اصلاح جا و مکان به منظور دستیابی به حداکثر بهره وری .

•   هدایت و راهبری کمیته ها و گروه های کاری مرتبط با فعالیتهای انفورماتیک، تحول اداری، بهره­وری، نظام مدیریت کیفی، نظام

•   پیشنهادات ها و نظارت بر اجرای مصوبات مربوطه.

•   انجام سایر وظایف محوله.

شرح وظایف گروه آمار و اطلاعات انفورماتیک
 

   خلاصه وظایف:

برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی جهت استقرار سیستم اطلاعات مدیریت.

 شرح وظایف اصلی:

برای استفاده مشاورین، معاونین و مدیران امور و دفاتر شرکت. MIS - برنامه­ریزی و نظارت بر استقرار سیستم اطلاعات مدیریت

•      ایجاد و استقرار پایگاه داده ای جامع منابع آب در محیط.GIS

•      برنامه­ریزی و هماهنگی لازم به منظور طراحی و اجرای نرم­افزارهای کاربردی برحسب نیاز واحدها.

•      نظارت بر ارائه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری واحدهای سازمانی.

•      نظارت بر ایجاد، راه اندازی و در اختیار گذاردن شبکه های رایانه ای مورد نیاز معاونت های مختلف شرکت.

•    تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرائی بکارگیری و استفاده صحیح از برنامه­های کاربردی، سخت افزارها و بانکهای اطلاعاتی.

•       انجام سایر وظایف محوله.

دانلود :شرح وظایف کلی معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت

 تاریخ ثبت : 11 آذر 1393
  آخرین به روزرسانی : 18 فروردین 1400
 
 11033
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 5
 • بیشترین بازدید همزمان : 216
 • بازدید امروز : 312
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 2,978,909
 • آخرین به روزرسانی : 16 خرداد 1403 07:18:17
 • شناسه IP شما : 3.236.143.154

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : بلوارجمهوری اسلامی انتهای خیابان شهیده ربابه کمالی شرکت سهامی آب منطقه ی ایلام
 • کدپستی : 6931737986
 • تلفن : 08433332293 - 08433335090
 • فاکس : 08433332294
 • پست الکترونیکی : info[at]ilrw.ir
 • پیامک : 300079482
 • تلفن گویا :